• ٠ وه‌ڵام
 • ٧٥١ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2015-07-29 09:23:15 ئاسۆ نادری
 • ٠ وه‌ڵام
 • ٣٤٧٦ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2008-12-19 13:28:28 Webchin
 • ٣ وه‌ڵام
 • ١٣٢ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-04-05 14:52:25 ayman_kurd
 • ٤ وه‌ڵام
 • ٩٣ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-04-02 15:42:44 ayman_kurd
 • ١٢ وه‌ڵام
 • ٣٨٢ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-12-28 19:52:04 hewafatih
 • ٤ وه‌ڵام
 • ٥٦٧ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-12-08 17:16:24 nabazshwani
 • ٨ وه‌ڵام
 • ٣١٤ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-10-25 20:20:39 ئاسۆ نادری
 • ١٢ وه‌ڵام
 • ٢٧٠ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-10-20 15:13:56 hewafatih
 • ٣ وه‌ڵام
 • ٢٨٩ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-09-04 12:53:55 MSTAFA koyi
 • ٢ وه‌ڵام
 • ٢٧٦ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-08-15 16:45:35 Ranja Hseen
 • ١ وه‌ڵام
 • ٣١٤ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-04-29 19:02:51 ڕێنوار
 • ٢ وه‌ڵام
 • ٣٨٧ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-03-22 17:59:17 ali dler
 • ٣ وه‌ڵام
 • ٣٦٠ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-02-29 15:34:04 talavoock
 • ٠ وه‌ڵام
 • ٣١٨ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-02-26 20:45:41 kurdhostia
 • ١٤ وه‌ڵام
 • ٨٧٣ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-02-26 11:09:19 kurdhostia
 • ٩ وه‌ڵام
 • ٨٢١ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-02-06 14:22:30 MSTAFA koyi
 • ٧ وه‌ڵام
 • ٤٥١ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-01-05 15:52:54 Govar_Programer
 • ٤ وه‌ڵام
 • ٨١٤ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2015-12-28 17:02:08 TrueLikes
 • ٠ وه‌ڵام
 • ٥٥٤ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2015-09-29 16:38:54 gold-technology.net