• ٧ وه‌ڵام
 • ١٠٦٠ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-12-19 00:38:11 Kamaran.Han

32 پرسیارێک

lawan

 • ٩ وه‌ڵام
 • ١١٠٢ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-08-12 12:00:03 سوهه یب
 • ٧ وه‌ڵام
 • ٨٦٣ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-07-29 23:08:59 Haw_lery
 • ٤ وه‌ڵام
 • ٦٩٧ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-07-18 02:35:56 kurdhostia
 • ٤ وه‌ڵام
 • ٦٠٢ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-07-10 22:43:25 ayman_kurd
 • ٧ وه‌ڵام
 • ٧٧٤ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-07-09 22:31:08 kurdhostia
 • ٤ وه‌ڵام
 • ٧٧٣ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-07-03 19:52:25 kurdhostia
 • ٢ وه‌ڵام
 • ٥٣٥ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-07-03 19:47:28 kurdhostia
 • ١٢ وه‌ڵام
 • ١١٠١ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-06-30 20:21:43 mohammed_kurd
 • ٣ وه‌ڵام
 • ٦٩١ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-06-23 12:41:51 taneaaland
 • ٣ وه‌ڵام
 • ٦٣٢ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-06-12 11:39:54 halkawt mahdi
 • ٥ وه‌ڵام
 • ٦٧٧ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-06-09 11:49:13 kurdhostia
 • ٧ وه‌ڵام
 • ٨٨٢ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-04-19 19:38:01 ayman_kurd
 • ٦ وه‌ڵام
 • ٨٨١ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-04-16 22:11:36 kurdhostia
 • ١٦ وه‌ڵام
 • ١٢٨٥ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-04-16 22:02:44 kurdhostia
 • ٦ وه‌ڵام
 • ٨٦٦ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-03-31 10:37:08 kurdhostia
 • ١ وه‌ڵام
 • ٤١٧ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-02-19 15:42:04 barzanpc
 • ٥ وه‌ڵام
 • ٦٦٧ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-02-17 17:02:08 ڕێنوار
 • ٤ وه‌ڵام
 • ٦٤٩ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-01-10 08:22:45 kurdhostia
 • ٩ وه‌ڵام
 • ٨٣٦ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-01-08 15:02:57 kurdhostia

54 كێشه‌ی نه‌گۆڕانی DNS

شالاو كؤيي

 • ٨ وه‌ڵام
 • ٧٠٧ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-01-06 10:59:08 شالاو كؤيي
 • ٠ وه‌ڵام
 • ٣٥٥ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-01-01 01:20:36 kurdhostia
 • ٢ وه‌ڵام
 • ٣٣٨ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2013-12-28 10:36:10 barhameng
 • ٢ وه‌ڵام
 • ٣٨٦ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2013-12-24 15:42:06 kurdhostia
 • ٣ وه‌ڵام
 • ٣٩٨ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2013-11-01 21:19:40 kurdhostia