• ٠ وه‌ڵام
 • ٦٨٠ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2015-05-23 18:35:16 garmyani
 • ١٠ وه‌ڵام
 • ١٣٩٧ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2015-01-25 13:40:54 DLVin
 • ٢ وه‌ڵام
 • ٨٨٢ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2015-01-22 22:00:46 kurdhostia
 • ١ وه‌ڵام
 • ٦٧٠ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2015-01-22 21:58:01 kurdhostia
 • ٢ وه‌ڵام
 • ٩٤٠ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2015-01-15 23:08:36 kurdhostia
 • ٧ وه‌ڵام
 • ١٢١٠ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-12-19 00:38:11 Kamaran.Han

37 پرسیارێک

lawan

 • ٩ وه‌ڵام
 • ١٢٩٥ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-08-12 12:00:03 سوهه یب
 • ٧ وه‌ڵام
 • ٩٩٥ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-07-29 23:08:59 Haw_lery
 • ٤ وه‌ڵام
 • ٧٩١ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-07-18 02:35:56 kurdhostia
 • ٤ وه‌ڵام
 • ٧٠٨ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-07-10 22:43:25 ayman_kurd
 • ٧ وه‌ڵام
 • ٩١٢ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-07-09 22:31:08 kurdhostia
 • ٤ وه‌ڵام
 • ٨٧٤ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-07-03 19:52:25 kurdhostia
 • ٢ وه‌ڵام
 • ٦٣٧ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-07-03 19:47:28 kurdhostia
 • ١٢ وه‌ڵام
 • ١٣١٨ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-06-30 20:21:43 mohammed_kurd
 • ٣ وه‌ڵام
 • ٧٨٦ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-06-23 12:41:51 taneaaland
 • ٣ وه‌ڵام
 • ٧٢٧ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-06-12 11:39:54 halkawt mahdi
 • ٥ وه‌ڵام
 • ٧٩٤ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-06-09 11:49:13 kurdhostia
 • ٧ وه‌ڵام
 • ١٠٠٥ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-04-19 19:38:01 ayman_kurd
 • ٦ وه‌ڵام
 • ١٠١٤ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-04-16 22:11:36 kurdhostia
 • ١٦ وه‌ڵام
 • ١٥٢٢ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-04-16 22:02:44 kurdhostia
 • ٦ وه‌ڵام
 • ٩٩٢ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-03-31 10:37:08 kurdhostia
 • ١ وه‌ڵام
 • ٤٨٢ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-02-19 15:42:04 barzanpc
 • ٥ وه‌ڵام
 • ٧٨٧ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-02-17 17:02:08 ڕێنوار
 • ٤ وه‌ڵام
 • ٧٦٤ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-01-10 08:22:45 kurdhostia
 • ٩ وه‌ڵام
 • ١٠٦٤ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-01-08 15:02:57 kurdhostia

59 كێشه‌ی نه‌گۆڕانی DNS

شالاو كؤيي

 • ٨ وه‌ڵام
 • ٨٧٧ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-01-06 10:59:08 شالاو كؤيي
 • ٠ وه‌ڵام
 • ٤١٠ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-01-01 01:20:36 kurdhostia