وه‌ڵام: هه‌ندێك وانه‌ی كۆمپيوته‌ر‌ + ويندۆز

                                                                   Sound card چييه‌ ؟ هه‌ندێك زانياری له‌سه‌ر كارتی ده‌نگ .
كارتى ده نك به شيك له جوره كانى (Hardware) ى به كارهاتوو له كومبيوته ره، كه  ده بيته  هوى بلاَوكردنه وه و خه زنكردنى ده نك.
بيش دروستكردنى كارتى ده نك كومبيوته ره كان بو بلاَوكردنه وه ى ده نك كه لكيان له  بلندكويه كى ناوخوييى وه رده كرت كه  هيزه كه ى راسته وخو له (Motherboard) ه وه  دابين ده كرا، به لاَم له  كوتايى ساله كانى 1980 ده ست كرا به  كه لك وه ركرتن له  كارته كانى ده نك هه روه ها ئه م كاره ش بووه  هوى دروست بوونى جه ند كورانكارييه كى به رجاو له  بوارى كومبيوته ر.
له سالى 1989 كومبانياى (Creative labs) كارتى ده نكى خوى به ناوى (Creative labs Sound Blaster Card) ه وه  دايه  بازار، دواى ئه وه  به ره به ره  كومبانيايه كانى تريش ده ستيان كرد به  دروستكردنى كارتى ده نك.

•    پيكهاتووه كانى كارتى ده نگ:-
كارتى ده نك بيك هاتووه  له  جه ند به شيكى جيياواز:
1.    (DSP) بريتييه  له  يه كه ييكى جاره سه رى كه  هه لده ستيت به  جاره سه ر كردنى سيكناله  دجيتاله كان، ئه م به شه  به ربرسياره  له  زوربه ى كرداره كانى ده نك.
2.    (DAC) بريتييه  له  بكوريكى ديجيتالى بو ئه نالوك.
3.    (ADC) بريتييه  له  بكوريكى ئه نالوك بو ديجيتال، هه روه ها به ربرسياره  له  داخيل كردنى ده نك بو ناو كومبيوته ر.
4.    (ROM) (Memory) ياخود flash: بو خه زن كردنى دراوه كان.
5.    (MIDI) ئينترفيسيكى ئاميره  ديجيتالكانه  بو به يوه ندى كردنى ئاميره  موسيقييه كانى بيانى.
6.    به يوه ندى كه ره كانى بيويست بو به يوه ندى كردن به  مايروفون و بلندكو(Speaker).
7.    (Joystick) بورتيكى تايبه ت به  يارى.

زوربه ى ئه و كارته  ده نكانه ى كه  ئه مرو به كاردين له  جورى (PCI)ين، و له  يه كيك له به شه كانى (Motherboard) داده نرين، شايانى باسه  كه  كارته  ده نكه  كونه كان به  كشتى له جورى (ISA) بوون.
زوربه ى به رهه م هينه كانى كارتى ده نك تراشيكى بيكجوو كه لك وه رده كرن، كه واته  باش دروستكردنى كارته كانى خواره وه  له  لايه ن كومبانيايه  به يوه ندى داره كان خزمه تكوزارى و كاربيكردنه كانى خويانى بو زياد ده كه ن.
     ده كريت كارتى ده نك له كه ل ئه م ئاميرانه ى خواره وه  ببه ستريت:
(Speaker) بلندكو.
(CD Player)
(CD-ROM)
(CD-R)

•    كرداره كانى كارتى ده نك:
كارتيكى ده نك ده توانيت هه لبستيت به  ئه نجامدانى جوار كارى تايبه ت به  ده نك.
بلاَوكردنه وه ى ئه و موسيقيانه ى كه  بيشتر خه زن كراون له  فايله  ده نكييه كان وه كوو (MP3,WAV) ياخود يارى يان DVD و CD .

خه زن كردنى ده نكه كان به  شيوه ى جياواز.
ريكخستنى ده نكه كان.
بيشكه ش كردنى ده نك

كردارى وه ركرتن و ناردنى ده نك بو كارتى ده نك له  لايه ن به شه كانى (DAC, ADC) ئه نجام ده دريت و ريخكستنى بيويست بو ده نكيش له  لايه ن (DSP) ئه نجام ده دريت.

•    به رهه م هينانى ده نك:
ئه كه ر هاتوو بمانه ويت ده نكى خومان بخه ينه  ناو كومبيوته ر ئه وا ده بيت به هوى مايروفونه وه  ده نكى خومان بكوازينه وه  بو ناو كومبيوته ر، له و كاته دا كارتى ده نك فايليكى ده نكى به  فورمه تى (WAV) دروست ده كات و دراوه كانى ناردوو به واسته ى مايروفون له ناو ئه و فايله دا خه زن ده كريت. وه ك له خواره وه  باسى لى كراوه :
1.    كارتى ده نك به هوى به يوه ندى كه رى مايروفون سيكناله  دراوه كان وه رده كريت.
2.    سيكنالى ئه نالوكى ناردراو به هوى مايكروفون راسته وخو له  به شى بكورى ئه نالوكى بو ديجيتال (ADC) ده كوردريت بو سيكنالى ديجيتال.
3.    به رهه مى ده رجووى (ADC) ده دريته  (DSP) بو ئه نجامدانى كارى بيويست، (DSP)يش به هوى كومه ليك ده ستوور كه  له  به شيكى تره  هه لده ستيت بو به رنامه  دانان بو ئه نجامدانى كرداره كانى تايبه ت، يه كيك له و كردارانه ى كه  (DSP) ئه نجامى ده دات بجووك كردنى (Compacting) دراوه كانى ديجيتاله  بو مه به ستى خه زن كردن.
4.    سيكناله  ده رجووه كه ى (DSP) راسته وخو بيشكه ش به  تيبه رينه رى كومبييوته ر ده كريت.
5.    دواتر سيكناله كانى ديجيتال ده دريت به  (يه كه ى سه ره كى جاره سه رى) (CPU)ى كومبيوته ر، دواتر بو خه زن كردن ده نيردريت بو هاردديسك (Hard Disk) و دواتر له لايه ن كونترول كه ره كانى هارد ديسك له سه ر هارد به شيوه ى فايليكى ده نكى خه زن ده كريت.

•    بيستنى ده نك:
  بى كومان بو كوى لى بوون له  ده نكيش جه ند كرداريك بيويسته  ئه نجام بدريت، كه  بريتين له مانه ى خواره وه :-
1.    سيكناله  دراوه كانى ديجيتال له  هارد ديسك ده خويندريته وه و بيشكه ش به  يه كه ى جاره سه رى (CPU) ده كريت.
2.    (CPU) سيكناله  دراوه كان ده نيريت بو به شى (DSP) له  كارتى ده نك.
3.    (DSP) سيكناله  دراوه  دجيتاله كان له  حاله تى بجووككراو ده رده هينيت.
4.    سيكناله  دراوه  دجيتاله كانى ده رجوو له  (DSP) راسته وخو بكورى ديجيتال بو ئه نالوك ده كوريت بو سيكناليكى ئه نالوك و ئه م سيكنالانه  له  ريكه ى هيدفون(Headphone) و بلندكو(Speaker) ده دريته وه و، ئيمه ش كويمان ليى ده بيت.

وه‌ڵام: هه‌ندێك وانه‌ی كۆمپيوته‌ر‌ + ويندۆز

Key Board
ته خته كليل يه كيك له  به شه  سه ره كيه كانى داخيل كردنى زانياريه  له  كومبيوته ر كه  له  سه ر كليله كانى هه موو بيته كانى عه ره بى و ئينكليزى و هه موو زماره كان (0 – 9 ) وه  جه نده ها كاراكته رى تر نووسراون .
ته خته كليل به شيوه و جؤرى جياوازن وه  سه ره كه ى كه به  (Mother Board)  ده به ستريت ره نكى بنه وشه يى يه .


•    بنجينه كانى ته خته  كليل :-
كاركردنى ته خته  كليل به و جؤره يه  :-
كاتيك بالَ به  كليليكه وه  ده نيين له  ته خته  كليل بؤ بيشكه ش كردنى دوو كار ئه نجامده درين :-
1-    خه زن كردنى به يام له ريزى به يامه كانى ويندؤز .
2-    ناردنى به يام بؤ ريزى به يامه كانى كاركردن .

ئه وه ش به واتايه  كه  كاتيك بالَى به  كليليك ده نيين و به رى ده ده ين (Keyboard Driver) هه لده ستيت به كه ياندنى ئه م به يامه  به  ويندؤز له  ريزى به يامه كانى سيسته م خه زن ده كرين , وه  دانه  دانه  بؤ ريزى به رنامه  به يوه ندى داره كان ده نيردرين و له  Window Produce ى به يوه ندى دار ئاماده ى بيشكه ش كردن ده كريت (Processing) .

•    ته خته  كليل به  جاويكى نزيك :-
ئه و يه كه ى جاره سه ر كه ره ى هه يه  له  ته خته  كليل , به مه به ستى كاركردن دروستى ته خته  كليل ده بيت ئاكادارى جه ند شتيك بين كرنكترينيان ئه مانه ن :-
1-    ئاكاداربوون له  شوينى كليل له سه ر ماتريسى كليله كان (مه دارى ماتريسى ) .
2-    راده ى (Bounce) ى كليل و شيوازى فيلته ر كردنى .
3-    خيرابى ئه و زانياريانه ى كه  بؤ (Typematics) ده نيردرين .

•    مه وداى ماتريسى كليله كان :- 
مه وداى ماتريسى كليله كان , بريتيه  له  تؤريكى (به يوه ندى , مه دار).
ده كه ويته  زير كليله كان ئه و بارجه  بلاستيكيه  كه  له  دوولا بيكديت و هه ردوو كيان به  شيوه يه كى ريك له  سه ر يه ك دانراون , وه  جيكاى هه ر كليليك له سه ر ئه و مه ودايه  ديارى كراوه  , به لام له  نيوان ئه و دوو به يوه ندى كه رانه ى كه  له  زير كليل هه ن بؤشاييه ك هه يه ، كاتيك بالَ به  كليليك ده نريت ئه م بؤشاييه  له ناو ده جيت و هه ردوو به يوه نديكه ره كان ده كه نه  يه ك و ده بنه  هؤى دروستبوونى سووريكى بىَ هيز.
دواتر يه كه ى جاره سه رى هه لَده ستيت به  ديارى كردنى شوينى سيكنالى هاتوو له سه ر مه وداى ماتريسى. كاتيك كه  زانرا به يوه ندى هه يه  له كه لَ ته خته  كليل، به راوردده كريت له  نيوان كليلى بيشنيار كراو له  كه لَ (Bitmap) (خشته ى كاراكتره كان) له  زاكيره ى (ROM).
(Bitmap) بريتيه  له  جارتيكى (Chart) به راورد بؤ ئه وه ى كه  ديارى بكات كه  كام كليل ده كه ويته  كام شوينى (X,Y) مه وداى ماتريسى كليله كان.
به لاَم ئه كه ر هاتوو زياتر له  يه ك كليل له  يه ك كاتدا جالاَك كرا بيت ئه وا يه كه ى جاره سه رى هه لَده ستيت به  ليكؤلينه وه ى ئه وه ى كه  ئايا (ته ركيبى كليله  جالاَككراوه كان خاوه نى خشته  (ترحى) خؤيه تى له  له  كاراكتر.
بؤ نمونه : كاتيك كليلى (a) داده كرين ئه وا بيتى (a) به  سمؤلَ بؤ كؤمبيوته ر ده نيردريت به لاَم ئه كه ر هاتوو كليلى (Shift) دابكرين و ئينجا به نجه  بخه ينه  سه ر كليلى (a) ده بينين كه  يه كه ى جاره سه رى هه لَده ستيت به  به راود كردن له كه لَ كاراكتره كان و ئينجا بيتى (A) به  كه بيتالَ مان بؤ هاك ده كات له سه ر شاشه ى كؤمبيوته ر.

*ته كنؤلؤزياى ته خته  كليل :
ته خته  كليل خاوه نى جه ند ته كنؤلؤزياى جؤراوجؤره ، ئيمه  واهه ست ده كه ين كه  كاتيك كليليك به سه ر ته خته  كليل جالاَك ده كريت ره نكدانه وه كه ى ببينين، ئيمه  ده مانه ويت ده نكى كليله كان له  كاتى تايبكردن بكاته  كويمان. ئيمه  ده مانه ويت كليله كان تووند بن و له  كاتى هه لَكرتنى به نجه كانمان خيرا كليله كه  بكه ريته وه  شوينى خؤى، هه رله به ر ئه وه  ته خته  كليل له  ته كنؤلؤزياى جؤراوجؤر سوودى وه ركرتووه :
1.    Rubber Dome Mechanical.  لاستيكى به رجه سته
2.    Capacitive NON-Mechanical    سويجه  غير ميكانيكيه كان
3.    Metal Contact Mechanical
4.    Membrane Mechanical
5.    Foam Element Mechanical
كانكتؤره كانى ته خته  كليل : (به وه ندى كه ره كانى ته خته  كليل)
مه به ست له  كانكتؤر هه ر ئه و فيشه يه  كه  به بشتى كؤمبيوته روه  ده به ستريت، كه  ئه ويش جه ند جؤريكى هه يه :
1.    (DIN) Deustche Industries Norm  كانكتؤرى 5 بين
2.    PS/2      كانكتؤرى 6 بينى
3.    USB     كانكتؤرى 4 بينى
4.    Laptop    كانكتؤرى ناوخؤيى بؤ كؤمبيوته ره  له بتؤبه كان

وه‌ڵام: هه‌ندێك وانه‌ی كۆمپيوته‌ر‌ + ويندۆز

چۆنیه‌تی قوفل کردنی کبۆرد به‌بێ به‌رنامه‌.

سودی ئه‌م قوفل کردنه‌ بۆ ئه‌وه‌یه‌ کاتێ نوسینێکمان هه‌یه‌ نامانه‌وێ که‌س لێمان تێک بدا به‌ هۆی ئه‌م رێگایه‌وه‌ ده‌توانین به‌ ئاسانی کیبۆرده‌کان قوفل که‌ین.
1-بۆ ماوه‌ی 8 چرکه‌ ده‌ست له‌ دوگمه‌ی شێفت هه‌ڵمه‌گره‌ به‌س ئه‌و شێفته‌ی که‌ له‌لای ڕاسته‌.
پاشان ویندۆیه‌ک ده‌کرێته‌وه‌ تۆ(yes - ok) داگره‌ ئه‌وه‌ کیبۆرده‌که‌ قوفڵ بوو.
2- بۆ کردنه‌وه‌ی دیسان بۆ ماوه‌ی 8 چرکه‌ ده‌ست له‌سه‌ر هه‌مان شێفت هه‌ڵمه‌گره‌ پاشان ده‌بینین قوفڵه‌که‌ ده‌کرێته‌وه‌ .
وابزانم ئه‌مه‌ ئاسانترین ڕێگه‌یه‌ بۆ قوفڵ کردنی کیبۆڕد.

<<<به‌و كه‌سه‌ ده‌ڵێن عاقڵ و وشیار، دو جار له‌ جێیه‌ك پێوه‌ی نه‌دا مار>>>

وه‌ڵام: هه‌ندێك وانه‌ی كۆمپيوته‌ر‌ + ويندۆز

شيوه ى كاركردنى CD-ROM :
ئه مرؤ ئيمه له لاى هه موو كه سيك CD يان DVD ده بينين كه به هؤيه وه يان يارى يان مؤسيقا ياخود بريتيه له soft word ئه وه ش هه ر له به ر ئه وه يه كه CD به شيكى بروا بيكراوه بؤ گواستنه وه ى بريكى زؤر له داتايه كان .
CD جيه ؟
CD كورتكراوه ى Compact Disc, كه نزيكه ى 20 سال له مه وبه ر هاته به رهه م بيگومان بؤ خويندنه وه ى CD بيويست به ئاميريك هه يه كه بيى ده گوترى CD-ROM.
CD-ROM ئاميريكى لاكيشه ييه كه به شيكه له به شه كانى Hard ward ى كومبيوته ر ئه م به شه ى كومبيوته ر به ربرسياره له خويندنه وه ى CD يه كان و به شيوه يه كى گشتى له م به شانه ى خواره وه بيك ديت :
1- ماتؤريك (MOTOR) كه ده بيته هؤى سوورانى CD (Disk), خيرايى سوراندنى ئه م ماتوره له نيوان 200-500 جار بيت له يه ك خوله ك .
2- 2- ليده ريك و جاويكى ئه ليكترونى (Lenz) بؤ خويندنه وه ى داتايه كانى سه ر CD .
3- ميكانزميكى به دوادا كه ران بؤ مه به ستى جوله ى ليزه ر (Tracking mechanism) .
CD –ROM يه كيك له نمونه كانى به جى له به ده ست هاته كانى كومبيوته ر داده ندريت كه CD له ناو CD-ROM داده نريت وه روناكى ده دريته سه ر رووى CD بؤئه وه ى شوينه كانى داتا ديارى بكرين وه كه رؤناكى به ر ئه م داتايانه ده كه ويت , شكانه وه ى ئه م رووناكيه له لايه ن جاويكى ئه ليكترونيه كه وه كونترؤل ده كريت .ئه كه ر هاتوو دانه وه ى رووناكى به ته واوى كه وته سه ر جاوه ئه ليكترؤنيه كه , ئه وا زماره يه ك بيشان ده دريت , به بيجه وانه وه زماره (سفر) بيشان ده دريت . وه باش زانينى (صفرويك) زانياريه كان ده كورن بؤ شيوه ى سيگنالى و ديجيتالى و دواتر ئه م سيگنالانه بيشكه ش به بگوريك ده كريت . وه ئه م بگؤره هه لده ستيت به گؤرينى سينالى دجيتالي بؤ ئه نالؤك , ئه گه ر هاتو ئه و CDيه ى كه كارى بى ده كه ين بريتى بيت له زانيارى له جؤرى ده نگ ئه وا دواتر ده دريته (به رز كه ره وه (Amplifier) ) ئيشى ئه نالؤك و دواتر ئه م به شه هه لده ستيت به به رزكردنه وه ى سيگناله كان ئيمه ده توانين له بلنگؤيه كانى كومبيوته ر گويى لى بگرين .

وه‌ڵام: هه‌ندێك وانه‌ی كۆمپيوته‌ر‌ + ويندۆز

نهینیه‌کانی کلیلی کیبۆرد

http://www.watchingthenet.com/wp-content/uploads/image/keyboard.gif


http://barkrdn.net/up/uploads/13162041171.jpg

http://barkrdn.net/up/uploads/13162041172.jpg

http://barkrdn.net/up/uploads/13162041173.jpg

http://barkrdn.net/up/uploads/13162041174.jpg

http://barkrdn.net/up/uploads/13162041175.jpg

http://barkrdn.net/up/uploads/13162041311.jpg

http://barkrdn.net/up/uploads/13162041312.jpg

http://barkrdn.net/up/uploads/13162041313.jpg

http://barkrdn.net/up/uploads/13162041314.jpg

http://barkrdn.net/up/uploads/13162041315.jpg

http://barkrdn.net/up/uploads/13162045441.jpg

http://barkrdn.net/up/uploads/13162045442.jpg

http://www.atariarchives.org/speedscript/keymap.gif

http://barkrdn.net/up/uploads/13162045443.png

لێره‌ش به‌ شێوه‌ی PDF به‌ شێوه‌یه‌کی جیاوازتر دای بگره‌

http://www.mediafire.com/?d7240j62ewppfyl

له‌گه‌ل رێزو خۆشه‌ویستیم بۆ هه‌موو لایه‌ک
هیوای سه‌رکه‌وتن بۆ پژاک و په‌که‌که‌ سه‌روه‌ری بۆ کوردستانی گه‌وره‌

هه‌ر وه‌ک چۆن ناو کاریگه‌ری له‌سه‌ر مرۆڤ هه‌یه‌
به‌وشێوه‌یه‌ وه‌لامدانه‌وه‌ی په‌یام که‌سایه‌تی خۆت ده‌رده‌خات

وه‌ڵام: هه‌ندێك وانه‌ی كۆمپيوته‌ر‌ + ويندۆز

                                       نا چالاك كردنی ئه‌و پرۆگرامانه‌ی له‌كاتی هه‌ڵبوونی كۆمپیوته‌ر به‌كار ده‌كه‌ون

سه‌ره‌تا بڕۆ بۆ Run  له‌وێ بنووسه‌ msconfig.exe
ئێستا په‌نجه‌ره‌یه‌ك كرایه‌وه‌ بڕۆ بۆ به‌شی Startup وه‌ك ئه‌م وێنه‌یه‌ .

http://webchinupload.com/O72d4/711963575-02_turning_off_startup_programs.png
وه‌ك له‌وێنه‌كه‌دا دیاره‌ ئه‌و پرۆگرامه‌ی نیشانه‌ی ڕاستی له‌به‌رده‌مه‌ ئه‌وه‌ له‌كاتی داگیرسانی كۆمپیوته‌ر ئه‌ویش ده‌ست به‌كاركردن ده‌كات . ئه‌وه‌ی نیشانه‌ی ڕاستیشیان له‌به‌رده‌م نییه‌ ئه‌وه‌ كار ناكه‌ن ... لێره‌دا خۆت ده‌توانی بڕیار له‌وه‌ بده‌ی كه‌ كامیانت پێ باشه‌ كار بكات له‌كاتی داگیرسان .
دوای ئه‌وه‌ی كه‌ دڵنیابوویه‌وه‌ له‌وه‌ی كه‌ چیت كردووه‌ ئێستا كرته‌ له‌سه‌ر OK بكه‌و
ئه‌م وێنه‌یه‌ دێت .

http://webchinupload.com/O72d4/1641756075-03_restart_dialog.png

ئێستا ئه‌توانی ڕیستارتی بكه‌ی و ببینی بزانی چ ڕوویداوه‌ .

هه‌موومان بۆ وێبچن
وێبچن بۆ هه‌موومان

وه‌ڵام: هه‌ندێك وانه‌ی كۆمپيوته‌ر‌ + ويندۆز

زۆر جوانە دەس خۆش

وه‌ڵام: هه‌ندێك وانه‌ی كۆمپيوته‌ر‌ + ويندۆز

ده‌ست خۆش

به‌و هیوایه‌ی به‌شی Aspx بكرێته‌وه‌ !
به‌ره‌و باشتربوون !

وه‌ڵام: هه‌ندێك وانه‌ی كۆمپيوته‌ر‌ + ويندۆز

دەست خۆش بێت

وه‌ڵام: هه‌ندێك وانه‌ی كۆمپيوته‌ر‌ + ويندۆز

دەست خۆش بێت

وه‌ڵام: هه‌ندێك وانه‌ی كۆمپيوته‌ر‌ + ويندۆز

ده‌ست خۆش