1

بابه‌ت: کێشەی skip

سڵاو
ئایا چۆن بتوانم بەش بۆ پێش skip زیاد بکەم

ئەوەی من ئێستا بەمشێوەیە

index.php?skip=10

دەمەوێت بەمشێوەیە بێت

index.php?Besh=Hewal&skip=10


تێبینی/ زۆرێک لەو رێگایانەم تاقیکردەوە کە لەم مەکۆیەو مەکۆی سەرەکی cutenewsru ، بەڵام  کێشەکەم چارەسەر نەبوو.

لەگەڵ رێزم

2

وه‌ڵام: کێشەی skip

لە کۆتایی show.news.php لە خوارەوەی،

// << Previous & Next >>

کۆدەکان بگۆڕە بۆ ئەوانەی خوارەوە.

  // << Previous & Next >>
$PHP_SELF    = @preg_replace($skip.'$', '', $_SERVER['REQUEST_URI']);
$prev_next_msg = $template_prev_next;
$my_page = $PHP_SELF;
$my_page .= "?Besh=".$_GET['Besh'];
$my_page .= "&skip=";
//----------------------------------
// Previous link
//----------------------------------
if ($skip){
  $prev_next_msg = preg_replace('/\[prev-link\](.*?)\[\/prev-link\]/si', '<span class="pagi"><a href="'.$my_page.($skip - $number).'">\\1</a></span>', $prev_next_msg);
  $prev_next_msg = preg_replace('/\[first-link\](.*?)\[\/first-link\]/si', '<span class="pagi"><a href="'.$PHP_SELF.'?skip=0">\\1</a></span>', $prev_next_msg);
} else {
  $prev_next_msg = preg_replace('/\[prev-link\](.*?)\[\/prev-link\]/si', '', $prev_next_msg);
  $prev_next_msg = preg_replace('/\[first-link\](.*?)\[\/first-link\]/si', '', $prev_next_msg);
  $no_prev = true;
}

//----------------------------------
// Pages
//----------------------------------
if ($number){
  $count      = sizeof($sql->select(array('table' => 'news', 'where' => $where)));
  $count      = ($allow_full_story ? 0 : $count);
  $pages_count  = @ceil($count / $number);
  $pages_skip    = 0;
  $pages      = '';
  $pages_section = 3;

  if ($pages_count > 10){
    for ($j = 1; $j <= $pages_section; $j++){
      if ($pages_skip != $skip){
        $pages .= '<span class="pagi"><a href="'.$my_page.$pages_skip.'">'.$j.'</a></span> ';
      } else {
        $pages .= ' <b>'.$j.'</b> ';
      }

      $pages_skip += $number;
    }

    if (((($skip / $number) + 1) > 1) and ((($skip / $number) + 1) < $pages_count)){
      $pages .= ((($skip / $number) + 1) > ($pages_section + 2)) ? '... ' : ' ';
      $page_min = ((($skip / $number) + 1) > ($pages_section + 1)) ? ($skip / $number) : ($pages_section + 1);
      $page_max = ((($skip / $number) + 1) < ($pages_count - ($pages_section + 1))) ? (($skip / $number) + 1) : $pages_count - ($pages_section + 1);

      $pages_skip = ($page_min - 1) * $number;

      for ($j = $page_min; $j < $page_max + ($pages_section - 1); $j++){
        if ($pages_skip != $skip){
          $pages .= '<span class="pagi"><a href="'.$my_page.$pages_skip.'">'.$j.'</a></span> ';
        } else {
          $pages .= ' <b>'.$j.'</b> ';
        }

        $pages_skip += $number;
      }

      $pages .= ((($skip / $number) + 1) < $pages_count - ($pages_section + 1)) ? '... ' : ' ';
    } else {
      $pages .= '... ';
    }

    $pages_skip = ($pages_count - $pages_section) * $number;

    for ($j = ($pages_count - ($pages_section - 1)); $j <= $pages_count; $j++){
      if ($pages_skip != $skip){
        $pages .= '<span class="pagi"><a href="'.$my_page.$pages_skip.'">'.$j.'</a></span> ';
      } else {
        $pages .= ' <b>'.$j.'</b> ';
      }

      $pages_skip += $number;
    }
  }
  else {
     for ($j = 1; $j <= $pages_count; $j++){
      if ($pages_skip != $skip){
        $pages .= '<span class="pagi"><a href="'.$my_page.$pages_skip.'">'.$j.'</a></span> ';
      } else {
        $pages .= ' <b>'.$j.'</b> ';
      }

      $pages_skip += $number;
    }
  }

  $prev_next_msg = str_replace('{pages}', $pages, $prev_next_msg);
  $prev_next_msg = str_replace('{current-page}', ($skip + $number) / $number, $prev_next_msg);
  $prev_next_msg = str_replace('{total-pages}', $pages_count, $prev_next_msg);
}

//----------------------------------
// Next link
//----------------------------------
if ($skip + $number < $count){
  $prev_next_msg = preg_replace('/\[next-link\](.*?)\[\/next-link\]/si', '<span class="pagi"><a href="'.$my_page.($skip + $number).'">\\1</a></span>', $prev_next_msg);
  $prev_next_msg = preg_replace('/\[last-link\](.*?)\[\/last-link\]/si', '<span class="pagi"><a href="'.$my_page.(($pages_count - 1) * $number).'">\\1</a></span>', $prev_next_msg);
} else {
  $prev_next_msg = preg_replace('/\[next-link\](.*?)\[\/next-link\]/si', '', $prev_next_msg);
  $prev_next_msg = preg_replace('/\[last-link\](.*?)\[\/last-link\]/si', '', $prev_next_msg);
  $no_next = true;
}

$prev_next_msg = run_filters('prev-next-msg', $prev_next_msg);

if (!$no_prev or !$no_next){
  echo $prev_next_msg;
}
هیچ شتێك ئه‌وه‌نده‌ باش نییه‌ نه‌توانرێت باشتر بكرێت :::http://webdarej.com

3

وه‌ڵام: کێشەی skip

بینووسه‌

RewriteEngine On
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule ^(.*)$ /category.php?title=$1 [L]

4

وه‌ڵام: کێشەی skip

سوپاس کاک ئاسۆ
بەڵام بەمشێوەی هات

index.php?Besh=&skip=20

واتە بەش بەتاڵە

5

وه‌ڵام: کێشەی skip

سەیری کۆدەکان بکەوە، لە شوێنێک وشەی besh ـم نووسیبوو لە باتی Besh.

دووبارە کۆدەکان تاقی بکەوە.

هیچ شتێك ئه‌وه‌نده‌ باش نییه‌ نه‌توانرێت باشتر بكرێت :::http://webdarej.com

6

وه‌ڵام: کێشەی skip

زۆر سوپاس تەواوەو چارەسەر بوو