بابه‌ت: گرفتێک لە بەرزکردنوەی وێنە

لە پرۆژەکەمدا وام کردووە کە ئەو وێنەی بار دەکرێت قەبارەکی گەورەترنەبێ لە ٥ میگا بایت بەلام وێنەی قەبارە ٣٠ کیلۆبایت بەرز دەکەمەوە هەر دەلێت وێنەکە گەورەترە لە ٥ مێگا چۆن ئەم گرفتە جاکەم

<?php
session_start();

if(!$_SESSION['admin_username'])
{

  header("Location: ../index.php");//redirect to login page to secure the welcome page without login access.
}

?>

<?php
include("db_conection.php");
if(isset($_POST['item_save']))
{
$item_name = $_POST['item_name'];
$item_price = $_POST['item_price'];


 $check_item="select * from items WHERE item_name='$item_name'";
  $run_query=mysqli_query($dbcon,$check_item);

  if(mysqli_num_rows($run_query)>0)
  {
echo "<script>alert('Item is already exist, Please try another one!')</script>";
 echo"<script>window.open('index.php','_self')</script>";
exit();
  }

$imgFile = $_FILES['item_image']['name'];
$tmp_dir = $_FILES['item_image']['tmp_name'];
$imgSize = $_FILES['item_image']['size'];

$upload_dir = 'item_images/';
$imgExt = strtolower(pathinfo($imgFile,PATHINFO_EXTENSION));
$valid_extensions = array('jpeg', 'jpg', 'png', 'gif');
$itempic = rand(1000,1000000).".".$imgExt;    if(in_array($imgExt, $valid_extensions)){

        if($imgSize < 5000000)        {
          move_uploaded_file($tmp_dir,$upload_dir.$itempic);
          $saveitem="insert into items (item_name,item_price,item_image,item_date) VALUE ('$item_name','$item_price','$itempic',CURDATE())";
          mysqli_query($dbcon,$saveitem);
           echo "<script>alert('Data successfully saved!')</script>";
           echo "<script>window.open('items.php','_self')</script>";
        }
        else{

           echo "<script>alert('Sorry, your file is too large.')</script>";
           echo "<script>window.open('items.php','_self')</script>";
        }
      }
      else{

         echo "<script>alert('Sorry, only JPG, JPEG, PNG & GIF files are allowed.')</script>";
           echo "<script>window.open('items.php','_self')</script>";

      }
}

?>

وه‌ڵام: گرفتێک لە بەرزکردنوەی وێنە

ببوورن بەرێزان ئەو کۆدەی سەرەوە بە هەلە دام ناوە ،مەبەستم برگەی دەستکاری کردن بوو ئەم کۆدەی خوارەوە

<?php
session_start();

if(!$_SESSION['admin_username'])
{

  header("Location: ../index.php");
}

?>
<?php

  error_reporting( ~E_NOTICE );

  require_once 'config.php';

  if(isset($_GET['edit_id']) && !empty($_GET['edit_id']))
  {
    $id = $_GET['edit_id'];
    $stmt_edit = $DB_con->prepare('SELECT * FROM items WHERE item_id =:item_id');
    $stmt_edit->execute(array(':item_id'=>$id));
    $edit_row = $stmt_edit->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
    extract($edit_row);
  }
  else
  {
    header("Location: items.php");
  }  if(isset($_POST['btn_save_updates']))
  {
    $item_name = $_POST['item_name'];
    $item_price = $_POST['item_price'];


    $imgFile = $_FILES['item_image']['name'];
    $tmp_dir = $_FILES['item_image']['tmp_name'];
    $imgSize = $_FILES['item_image']['size'];

    if($imgFile)
    {
      $upload_dir = 'item_images/'; // upload directory
      $imgExt = strtolower(pathinfo($imgFile,PATHINFO_EXTENSION)); // get image extension
      $valid_extensions = array('jpeg', 'jpg', 'png', 'gif'); // valid extensions
      $itempic = rand(1000,1000000).".".$imgExt;
      if(in_array($imgExt, $valid_extensions))
      {
        if($imgSize < 1024)
        {
          unlink($upload_dir.$edit_row['item_image']);
          move_uploaded_file($tmp_dir,$upload_dir.$itempic);
        }
        else
        {
          $errMSG = "Sorry, your file is too large it should be less then 5MB";
          echo "<script>alert('Sorry, your file is too large it should be less then 5MB')</script>";

        }
      }
      else
      {
        $errMSG = "Sorry, only JPG, JPEG, PNG & GIF files are allowed.";
       echo "<script>alert('Sorry, only JPG, JPEG, PNG & GIF files are allowed.')</script>";
      }
    }
    else
    {

      $itempic = $edit_row['item_image'];
    }    if(!isset($errMSG))
    {
      $stmt = $DB_con->prepare('UPDATE items
                     SET item_name=:item_name,
                       item_price=:item_price,
                       item_image=:item_image
                    WHERE item_id=:item_id');
      $stmt->bindParam(':item_name',$item_name);
      $stmt->bindParam(':item_price',$item_price);
      $stmt->bindParam(':item_image',$itempic);
      $stmt->bindParam(':item_id',$id);

      if($stmt->execute()){
        ?>
        <script>
        alert('Successfully Updated ...');
        window.location.href='items.php';
        </script>
        <?php
      }
      else{
        $errMSG = "Sorry Data Could Not Updated !";
         echo "<script>alert('Sorry Data Could Not Updated !')</script>";
      }

    }


  }

?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>EDGE Skateshop</title>
   <link rel="shortcut icon" href="../assets/img/logo.png" type="image/x-icon" />
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="bootstrap/css/bootstrap.min.css" />
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="font-awesome/css/font-awesome.min.css" />
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/local.css" />

  <script type="text/javascript" src="js/jquery-1.10.2.min.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script></head>
<body>
  <div id="wrapper">
    <nav class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top" role="navigation">
      <div class="navbar-header">
        <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse" data-target=".navbar-ex1-collapse">
          <span class="sr-only">Toggle navigation</span>
          <span class="icon-bar"></span>
          <span class="icon-bar"></span>
          <span class="icon-bar"></span>
        </button>
        <a class="navbar-brand" href="index.php">EDGE Skateshop - Administrator Panel</a>
      </div>
      <div class="collapse navbar-collapse navbar-ex1-collapse">
        <ul class="nav navbar-nav side-nav">
          <li><a href="index.php"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; Home</a></li>
          <li><a data-toggle="modal" data-target="#uploadModal"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; Upload Items</a></li>
          <li class="active"><a href="items.php"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; Item Management</a></li>
          <li><a href="customers.php"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; Customer Management</a></li>
          <li><a href="orderdetails.php"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; Order Details</a></li>
          <li><a href="logout.php"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; Logout</a></li>


        </ul>
        <ul class="nav navbar-nav navbar-right navbar-user">
          <li class="dropdown messages-dropdown">
            <a href="#"><i class="fa fa-calendar"></i> <?php
              $Today=date('y:m:d');
              $new=date('l, F d, Y',strtotime($Today));
              echo $new; ?></a>

          </li>
           <li class="dropdown user-dropdown">
            <a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown"><i class="fa fa-user"></i> <?php  extract($_SESSION); echo $admin_username; ?><b class="caret"></b></a>
            <ul class="dropdown-menu">

              <li><a href="logout.php"><i class="fa fa-power-off"></i> Log Out</a></li>
            </ul>
          </li>
        </ul>
      </div>
    </nav>

    <div id="page-wrapper">

    <div class="clearfix"></div>

<form method="post" enctype="multipart/form-data" class="form-horizontal">


  <?php
  if(isset($errMSG)){
    ?>

    <?php
  }
  ?>
       <div class="alert alert-info">

             <center> <h3><strong>Update Item</strong> </h3></center>

             </div>

             <table class="table table-bordered table-responsive">

  <tr>
    <td><label class="control-label">Name of Item.</label></td>
    <td><input class="form-control" type="text" name="item_name" value="<?php echo $item_name; ?>" required /></td>
  </tr>

   <tr>
    <td><label class="control-label">Price.</label></td>
    <td><input id="inputprice" class="form-control" type="text" name="item_price" value="<?php echo $item_price; ?>" required /></td>
  </tr>


  <tr>
    <td><label class="control-label">Image.</label></td>
    <td>
      <p><img class="img img-thumbnail" src="item_images/<?php echo $item_image; ?>" height="150" width="150" /></p>
      <input class="input-group" type="file" name="item_image" accept="image/*" />
    </td>
  </tr>

  <tr>
    <td colspan="2"><button type="submit" name="btn_save_updates" class="btn btn-primary">
    <span class="glyphicon glyphicon-save"></span> Update
    </button>

    <a class="btn btn-danger" href="items.php"> <span class="glyphicon glyphicon-backward"></span> Cancel </a>

    </td>
  </tr>

  </table>

</form>


        <br />

   <div class="alert alert-default" style="background-color:#033c73;">
            <p style="color:white;text-align:center;">
            &copy 2016 EDGE Skateshop| All Rights Reserved | Design by : EDGE Team

            </p>

          </div>

        </div>
      </div>
    </div>  </div>
  <!-- /#wrapper -->


  <!-- Mediul Modal -->
    <div class="modal fade" id="uploadModal" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="myMediulModalLabel">
     <div class="modal-dialog modal-md">
      <div style="color:white;background-color:#008CBA" class="modal-content">
       <div class="modal-header">
        <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close"><span aria-hidden="true">&times;</span></button>
        <h2 style="color:white" class="modal-title" id="myModalLabel">Upload Items</h2>
       </div>
       <div class="modal-body">
         <form enctype="multipart/form-data" method="post" action="additems.php">
          <fieldset>


              <p>Name of Item:</p>
              <div class="form-group">

                <input class="form-control" placeholder="Name of Item" name="item_name" type="text" required>


              </div>
              <p>Price:</p>
              <div class="form-group">

                <input id="priceinput" class="form-control" placeholder="Price" name="item_price" type="text" required>


              </div>


              <p>Choose Image:</p>
              <div class="form-group">


                <input class="form-control" type="file" name="item_image" accept="image/*" required/>

              </div>


           </fieldset>


       </div>
       <div class="modal-footer">

        <button class="btn btn-success btn-md" name="item_save">Save</button>

         <button type="button" class="btn btn-danger btn-md" data-dismiss="modal">Cancel</button>


          </form>
       </div>
      </div>
     </div>
    </div>      <script>

  $(document).ready(function() {
    $('#priceinput').keypress(function (event) {
      return isNumber(event, this)
    });
  });

  function isNumber(evt, element) {

    var charCode = (evt.which) ? evt.which : event.keyCode

    if (
      (charCode != 45 || $(element).val().indexOf('-') != -1) &&
      (charCode != 46 || $(element).val().indexOf('.') != -1) &&
      (charCode < 48 || charCode > 57))
      return false;

    return true;
  }
</script>
</body>
</html>

وه‌ڵام: گرفتێک لە بەرزکردنوەی وێنە

کاک ئاواره‌ تۆ له‌ مه‌رجه‌که‌ت نووسیوته‌ 1024 بایت که‌ ده‌بێته‌ یه‌ک کیلۆ بایت.
1024 * 1024 =  1048576 ده‌بێته‌ یه‌ک مێگا بایت، 1048576  *  5 = 5242880 ده‌بێته‌ 5 مێگابایت.
که‌واته‌ له‌ مه‌رجه‌که‌ت پێویسته‌ 5242880  بنووسی.

 if($imgSize < 5242880)......
هیچ شتێک ئه‌وه‌نده‌ باش نیه‌ که‌ نه‌توانرێت باشتر بکرێت.
"ئاسۆ نادری"