• ٤ وه‌ڵام
 • ١٣٦٤ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2011-11-10 22:24:32 ئاسۆ نادری
 • ٣ وه‌ڵام
 • ٧٥٩ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2011-11-09 17:32:22 ئاسۆ نادری

64 RSS V2 بۆ CuteNews RU

ئاسۆ نادری

 • ٢ وه‌ڵام
 • ٦٥٣ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2011-10-26 18:47:35 ئاسۆ نادری

65 2 كيشه له لؤكال هؤست

هێدی سه‌رمۆردی

 • ٤ وه‌ڵام
 • ١١٢٤ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2011-10-08 21:12:41 ئاسۆ نادری
 • ١١ وه‌ڵام
 • ١٧٢٤ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2011-10-07 17:35:03 sangawi
 • ٤ وه‌ڵام
 • ٩٩٩ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2011-10-04 20:09:05 هێدی سه‌رمۆردی

68 کێشە لە ئەڤەتار

Rekawt-Kanabi

 • ١١ وه‌ڵام
 • ٣٣١٦ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2011-09-17 11:41:50 Rekawt-Kanabi
 • ١٨ وه‌ڵام
 • ٣٠٨٦ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2011-08-06 20:36:52 هێدی سه‌رمۆردی
 • ١٥ وه‌ڵام
 • ٣٠٨١ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2011-08-05 21:28:42 هێدی سه‌رمۆردی
 • ٥ وه‌ڵام
 • ١١٦٧ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2011-08-05 12:26:30 هێدی سه‌رمۆردی
 • ٦ وه‌ڵام
 • ١٢٢٦ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2011-08-04 21:55:11 Shamal986
 • ٢ وه‌ڵام
 • ٩٩٦ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2011-07-27 23:05:22 زمناکۆ
 • ٦ وه‌ڵام
 • ١٩٩٠ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2011-07-27 10:05:31 ئاسۆ نادری
 • ٣٦ وه‌ڵام
 • ٥٨٩٩ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2011-07-26 06:18:29 kurakurd
 • ١٢ وه‌ڵام
 • ٢٠٥٢ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2011-07-18 08:08:04 شڤان به‌رزان
 • ١٢ وه‌ڵام
 • ٣١٥٣ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2011-06-14 21:31:30 هێدی سه‌رمۆردی
 • ١٠ وه‌ڵام
 • ١٦٥١ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2011-06-14 20:40:20 Azad985
 • ٤ وه‌ڵام
 • ١٢٦٨ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2011-06-07 20:46:33 ئاسۆ نادری
 • ٤٥ وه‌ڵام
 • ٧٦٠٧ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2011-05-29 11:29:24 هێدی سه‌رمۆردی
 • ١٢ وه‌ڵام
 • ٢٧٨٣ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2011-04-28 09:25:56 هێدی سه‌رمۆردی
 • ٥ وه‌ڵام
 • ١٦٢٢ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2011-04-23 14:54:20 KURI_HAWLER
 • ٢٢ وه‌ڵام
 • ٥٨٤٨ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2011-03-23 21:53:46 هێدی سه‌رمۆردی
 • ١٦ وه‌ڵام
 • ٣٣٧٤ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2011-03-15 19:22:14 Mohammed Jaff
 • ٢ وه‌ڵام
 • ١٠٣٦ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2011-03-14 19:51:27 Rekawt-Kanabi
 • ٨ وه‌ڵام
 • ٢٠٦٠ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2011-03-08 10:32:16 هێدی سه‌رمۆردی
 • ٩ وه‌ڵام
 • ٦٧٤٠ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2011-03-06 21:03:51 kurakurd
 • ٨ وه‌ڵام
 • ٢١٠٦ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2011-03-05 19:48:18 Mohammed Jaff
 • ٧ وه‌ڵام
 • ٢٦٩١ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2010-12-03 20:55:16 هێدی سه‌رمۆردی