• ٣ وه‌ڵام
 • ٤٧٥ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-06-16 21:11:40 wp-kurdish
 • ٤ وه‌ڵام
 • ٦٤٤ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-06-16 21:09:19 wp-kurdish
 • ٠ وه‌ڵام
 • ٢٤٥ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-11-04 19:48:39 WlaT_ShaQLaWa
 • ٩ وه‌ڵام
 • ١٠٠٥ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-10-27 14:58:38 Govar Jabar
 • ١٧ وه‌ڵام
 • ٢٤٣٩ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-10-06 06:47:05 Govar Jabar
 • ٥ وه‌ڵام
 • ٢٦١٣ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-09-09 15:02:36 sabaty zhian

40 هێواشی دووگمەی بەدڵبوون

sabaty zhian پەڕەی په‌ڕه‌ 1 2 3

 • ٤٠ وه‌ڵام
 • ٢٥٥١ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-09-01 22:51:57 sabaty zhian
 • ٨ وه‌ڵام
 • ٨٢٥ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-08-29 00:03:17 هێدی سه‌رمۆردی
 • ٩ وه‌ڵام
 • ١٠٥٠ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-08-28 23:44:54 edrisabubakr
 • ٣ وه‌ڵام
 • ٦٠٣ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-08-27 21:28:35 edrisabubakr
 • ٧ وه‌ڵام
 • ١٢٢٦ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-07-17 07:38:15 edrisabubakr
 • ٢ وه‌ڵام
 • ٥١٤ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-07-15 21:39:50 edrisabubakr
 • ٢ وه‌ڵام
 • ٤٦٣ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-06-28 20:23:19 edrisabubakr
 • ١٤ وه‌ڵام
 • ١٦٧٧ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-06-17 14:31:48 edrisabubakr
 • ١١ وه‌ڵام
 • ١١٢٠ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-06-07 17:26:57 sebar.web
 • ١٩ وه‌ڵام
 • ١٥٣٧ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-05-20 12:42:04 sebar.web
 • ١ وه‌ڵام
 • ٤٥١ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-05-01 23:46:05 ئاسۆ نادری
 • ٧ وه‌ڵام
 • ٨٠٤ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-04-29 10:53:15 ئاسۆ نادری
 • ٣ وه‌ڵام
 • ٤٧٥ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-04-27 06:23:58 bewarblbas
 • ٧ وه‌ڵام
 • ٧٥٤ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-04-13 06:14:14 zanyarkurd
 • ١١ وه‌ڵام
 • ١٠٥٦ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-04-06 21:49:42 Saman-Dalo
 • ٢ وه‌ڵام
 • ٤٦٧ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-04-03 01:05:50 edrisabubakr
 • ٢ وه‌ڵام
 • ٥٢١ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-04-01 20:23:32 ayman_kurd
 • ٣ وه‌ڵام
 • ٥٠٩ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-04-01 20:20:07 ayman_kurd