• ٣ وه‌ڵام
 • ٥٦٧ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-09-01 17:47:16 Govar Jabar
 • ٣ وه‌ڵام
 • ٧٥٦ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-08-21 22:00:32 edrisabubakr
 • ٣ وه‌ڵام
 • ٥٠٣ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-08-18 08:32:06 Govar Jabar
 • ١ وه‌ڵام
 • ٣٨٨ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-08-08 11:08:22 Ranja Hseen
 • ٤ وه‌ڵام
 • ٥٨٣ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-08-03 20:26:18 edrisabubakr
 • ٤ وه‌ڵام
 • ٥٥٩ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-07-20 14:37:58 Govar Jabar
 • ٣ وه‌ڵام
 • ٥٧٠ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-06-16 21:11:40 wp-kurdish
 • ٤ وه‌ڵام
 • ٧٧٥ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-06-16 21:09:19 wp-kurdish
 • ٠ وه‌ڵام
 • ٢٨٤ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-11-04 19:48:39 WlaT_ShaQLaWa
 • ٩ وه‌ڵام
 • ١٢٥٧ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-10-27 14:58:38 Govar Jabar
 • ١٧ وه‌ڵام
 • ٢٨٢٢ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-10-06 06:47:05 Govar Jabar
 • ٥ وه‌ڵام
 • ٢٨٢٦ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-09-09 15:02:36 sabaty zhian

50 هێواشی دووگمەی بەدڵبوون

sabaty zhian پەڕەی په‌ڕه‌ 1 2 3

 • ٤٠ وه‌ڵام
 • ٣١٨١ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-09-01 22:51:57 sabaty zhian
 • ٨ وه‌ڵام
 • ٩٧٧ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-08-29 00:03:17 هێدی سه‌رمۆردی
 • ٩ وه‌ڵام
 • ١٢٦٥ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-08-28 23:44:54 edrisabubakr
 • ٣ وه‌ڵام
 • ٧٥٥ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-08-27 21:28:35 edrisabubakr
 • ٧ وه‌ڵام
 • ١٣٩٤ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-07-17 07:38:15 edrisabubakr
 • ٢ وه‌ڵام
 • ٥٨٨ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-07-15 21:39:50 edrisabubakr
 • ٢ وه‌ڵام
 • ٥٣٤ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-06-28 20:23:19 edrisabubakr
 • ١٤ وه‌ڵام
 • ١٩٥٥ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-06-17 14:31:48 edrisabubakr
 • ١١ وه‌ڵام
 • ١٣١٨ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-06-07 17:26:57 sebar.web
 • ١٩ وه‌ڵام
 • ١٩١٨ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-05-20 12:42:04 sebar.web