• ٢٧ وه‌ڵام
 • ٣٩١١ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2015-05-04 15:05:22 شالاو كؤيي
 • ٤٠ وه‌ڵام
 • ١١٥٥٥ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-12-07 05:31:19 mhamad garmyani
 • ٠ وه‌ڵام
 • ٦٠٧ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2019-02-13 22:22:01 مسحود
 • ٢ وه‌ڵام
 • ٤٨٥ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-05-03 20:00:17 garmyani
 • ١٠ وه‌ڵام
 • ٨٧٥ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-04-10 17:19:04 محمد جاوشين
 • ١ وه‌ڵام
 • ٤٢٩ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-08-08 00:10:49 شالاو كؤيي
 • ٢ وه‌ڵام
 • ٥١٠ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-06-28 07:26:11 bilal0770
 • ٠ وه‌ڵام
 • ٣١٣ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-05-02 02:59:57 kamo fanar
 • ٠ وه‌ڵام
 • ٢٥٠ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-04-21 02:17:27 kamo fanar
 • ٦ وه‌ڵام
 • ١٠٨٢ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-02-14 08:31:23 hakar.zrar
 • ١١ وه‌ڵام
 • ١٤٩١ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-12-21 19:26:06 dylanhawler
 • ٦ وه‌ڵام
 • ٩٦٩ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-11-14 16:47:54 ئاسۆ نادری
 • ١٧ وه‌ڵام
 • ٣٠٦٥ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-11-04 16:14:41 chrkesat
 • ٧ وه‌ڵام
 • ١٣٢٠ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-09-10 18:50:52 hewafatih
 • ٤ وه‌ڵام
 • ٦٧١ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-09-10 18:50:28 hewafatih
 • ٧ وه‌ڵام
 • ٩٤٨ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-09-10 18:49:06 hewafatih
 • ٨ وه‌ڵام
 • ١٥٢٩ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-09-10 18:47:45 hewafatih
 • ٤ وه‌ڵام
 • ٦٥٥ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-09-10 18:46:15 hewafatih
 • ٢ وه‌ڵام
 • ٥٠٣ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-08-10 00:16:50 kamo fanar
 • ٢٨ وه‌ڵام
 • ١٥١٥٠ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-06-25 11:53:56 bastxx
 • ٢ وه‌ڵام
 • ٦١٠ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-02-14 05:46:05 mhamad ibrahim
 • ١ وه‌ڵام
 • ٨٧٤ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-01-19 07:18:16 mhamad ibrahim
 • ٥ وه‌ڵام
 • ١١٩٦ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2015-12-12 20:36:03 ali dler
 • ١٧ وه‌ڵام
 • ٣٠٦٩ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2015-09-10 21:12:04 mohammed_kurd