• ٢٧ وه‌ڵام
 • ٣٤٢٤ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2015-05-04 15:05:22 شالاو كؤيي
 • ٤٠ وه‌ڵام
 • ١٠٩٦١ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-12-07 05:31:19 mhamad garmyani
 • ٠ وه‌ڵام
 • ٤٥٥ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2019-02-13 22:22:01 مسحود
 • ٢ وه‌ڵام
 • ٣٧٦ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-05-03 20:00:17 garmyani
 • ١٠ وه‌ڵام
 • ٦١٨ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-04-10 17:19:04 محمد جاوشين
 • ١ وه‌ڵام
 • ٣٥٨ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-08-08 00:10:49 شالاو كؤيي
 • ٢ وه‌ڵام
 • ٤٠٨ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-06-28 07:26:11 bilal0770
 • ٠ وه‌ڵام
 • ٢٦٣ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-05-02 02:59:57 kamo fanar
 • ٠ وه‌ڵام
 • ٢٠٨ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-04-21 02:17:27 kamo fanar
 • ٦ وه‌ڵام
 • ٩١٣ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-02-14 08:31:23 hakar.zrar
 • ١١ وه‌ڵام
 • ١٢٢٨ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-12-21 19:26:06 dylanhawler
 • ٦ وه‌ڵام
 • ٨٠٠ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-11-14 16:47:54 ئاسۆ نادری
 • ١٧ وه‌ڵام
 • ٢٦٩٩ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-11-04 16:14:41 chrkesat
 • ٧ وه‌ڵام
 • ١١٦٠ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-09-10 18:50:52 hewafatih
 • ٤ وه‌ڵام
 • ٥٦٤ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-09-10 18:50:28 hewafatih
 • ٧ وه‌ڵام
 • ٧٦٣ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-09-10 18:49:06 hewafatih
 • ٨ وه‌ڵام
 • ١٣٥٥ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-09-10 18:47:45 hewafatih
 • ٤ وه‌ڵام
 • ٥٤٥ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-09-10 18:46:15 hewafatih
 • ٢ وه‌ڵام
 • ٤١٦ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-08-10 00:16:50 kamo fanar
 • ٢٨ وه‌ڵام
 • ١٤٥٨٨ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-06-25 11:53:56 bastxx
 • ٢ وه‌ڵام
 • ٥١٩ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-02-14 05:46:05 mhamad ibrahim
 • ١ وه‌ڵام
 • ٧٩٨ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-01-19 07:18:16 mhamad ibrahim
 • ٥ وه‌ڵام
 • ١٠٨٥ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2015-12-12 20:36:03 ali dler
 • ١٧ وه‌ڵام
 • ٢٦٨٧ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2015-09-10 21:12:04 mohammed_kurd