• ٧ وه‌ڵام
 • ٣٠٦ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-04-06 20:44:13 ڕێنوار
 • ٣ وه‌ڵام
 • ٢٣٥ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-03-25 17:10:25 Govar Jabar
 • ٧ وه‌ڵام
 • ٣٧٧ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-03-25 11:21:47 Sarbast.com
 • ١٨ وه‌ڵام
 • ٦٨٣ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-03-10 20:21:28 aawara
 • ٠ وه‌ڵام
 • ١٧٢ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-03-08 19:48:26 شڤان
 • ٣ وه‌ڵام
 • ٢٦٧ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-02-25 20:03:26 Govar Jabar
 • ١٠ وه‌ڵام
 • ٤٤٣ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-02-17 22:11:49 Ranja Hseen
 • ٢ وه‌ڵام
 • ١٨٤ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-02-14 20:32:17 sabaty zhian
 • ٦ وه‌ڵام
 • ٣٦٣ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-02-14 08:46:28 garmyani
 • ٣ وه‌ڵام
 • ٢٩٧ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-01-02 13:17:52 فرمان

74 پیویستیم بە داتایەکى Access

هێدی سه‌رمۆردی

 • ٣ وه‌ڵام
 • ٢٤٣ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-12-25 10:20:10 ڕێنوار
 • ٢ وه‌ڵام
 • ٢٢١ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-12-23 08:46:33 bilal0770
 • ٦ وه‌ڵام
 • ٤١٦ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-12-15 17:24:44 garmyani
 • ٢ وه‌ڵام
 • ٢٠٨ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-12-14 09:22:05 osamaamir1998
 • ٧ وه‌ڵام
 • ٦٠٠ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-12-07 07:19:25 bilal0770
 • ٤ وه‌ڵام
 • ٣٤١ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-12-01 20:30:29 فرمان
 • ١ وه‌ڵام
 • ٢١٥ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-11-29 15:43:37 ڕێنوار
 • ٤ وه‌ڵام
 • ٢٥١ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-11-29 08:45:31 فرمان
 • ٢ وه‌ڵام
 • ٢١٤ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-11-18 19:58:45 فرمان
 • ٣ وه‌ڵام
 • ٣١٩ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-11-10 20:53:58 فرمان
 • ١ وه‌ڵام
 • ٢٠٣ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-11-01 19:59:50 هێدی سه‌رمۆردی
 • ٣ وه‌ڵام
 • ٢٨٥ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-10-21 17:19:03 گه‌یلان
 • ٩ وه‌ڵام
 • ٥١٧ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-10-15 15:52:24 Govar Jabar
 • ٥ وه‌ڵام
 • ٣٨٦ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-10-11 14:33:41 Govar Jabar
 • ٤ وه‌ڵام
 • ٤١١ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-10-09 17:26:45 garmyani