• ١٢٩ وه‌ڵام
 • ٢٨٧٤٨ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-03-26 22:58:42 shvan mhamad
 • ٣٤ وه‌ڵام
 • ١٣٥٩٥ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-12-21 16:23:09 abdulla664
 • ٣٣ وه‌ڵام
 • ٦٠٩٦ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-03-25 08:50:39 DarinTyler7
 • ٢٨ وه‌ڵام
 • ٦٨٢٣ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2015-06-04 17:54:58 techplan.co
 • ٣٤ وه‌ڵام
 • ٢٦٧٨٦ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-03-07 19:21:52 KurdPrOrg
 • ٣٠ وه‌ڵام
 • ٣١٢٧٨ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2013-12-17 12:20:51 nuna gyan
 • ٠ وه‌ڵام
 • ٢٥٧٠ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-08-13 22:25:55 ئاسۆ نادری
 • ٣ وه‌ڵام
 • ٥٨ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-05-19 21:32:37 ئاسۆ نادری
 • ٧ وه‌ڵام
 • ٦٤ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-05-19 13:36:35 WlaT_ShaQLaWa
 • ٠ وه‌ڵام
 • ٣٤ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-05-14 21:59:06 kamo fanar
 • ٤ وه‌ڵام
 • ٨٦ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-05-12 09:50:10 ئاسۆ نادری

14 پرسیاریک لەسەر DVR

هێدی سه‌رمۆردی

 • ٦ وه‌ڵام
 • ٨٧ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-05-10 23:40:07 هێدی سه‌رمۆردی
 • ١ وه‌ڵام
 • ٩٣ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-05-04 14:14:02 ئاسۆ نادری
 • ٥ وه‌ڵام
 • ١٢١ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-04-26 19:56:15 هێدی سه‌رمۆردی
 • ٣ وه‌ڵام
 • ٧٥ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-04-21 08:39:51 ئاسۆ نادری
 • ٠ وه‌ڵام
 • ٣٤ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-04-21 02:18:30 kamo fanar
 • ١ وه‌ڵام
 • ٥٢ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-04-20 23:50:24 ئاسۆ نادری
 • ١ وه‌ڵام
 • ٨١ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-04-07 20:42:15 ئاسۆ نادری
 • ٤ وه‌ڵام
 • ١٤٢ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-04-06 08:54:43 mhamad.rebaz
 • ٢ وه‌ڵام
 • ٧١ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-04-03 09:57:06 ئاشتى کورد
 • ١٠ وه‌ڵام
 • ١٨٩ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-03-28 17:34:36 heoram
 • ١ وه‌ڵام
 • ٦٨ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-03-27 14:08:01 ئاسۆ نادری

28 Visual Studio 2017

ئاسۆ نادری

 • ٣ وه‌ڵام
 • ٢٢٩ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-03-20 11:25:25 bilal0770